Live Herring

Nordic net art exhibition
16.-19.11.2006 Jyväskylä

 
 
 

Lectures

Live Herring organizes a lecture series on media art on Thu 16th and Fri 17th of November at the Juomatehdas auditorium (JT120, University of Jyväskylä). Lecturers are media artists and experts on media art. Lectures are mainly given in English.

Lectures are open and free for all interested parties. Welcome!

Luennot

Live Herring -luentosarja järjestetään torstaina 16.11. ja perjantaina 17.11. Jyväskylän yliopiston Juomatehtaalla (JT120). Mediataidetta yleisesti käsittelevät luennot pidetään pääosin englanniksi. Luennoitsijat ovat mediataiteilijoita ja mediataiteen asiantuntijoita.

Luentosarja on kaikille avoin. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

 

Lecture schedule

Thu November 16 at 12.15-16 and Fri November 17 at 12.15-14.45
Jyväskylän University, Juomatehdas JT120

THURSDAY NOV 16
12.15 Giovanna Di Rosario | Sensing E-poetry: awakening of the senses
13.15 Gun Holmström| On interactivity, psykokinetics and public instruments.
14.15 kahvitauko
14.45 Kalle Kuisma, Vadelma.org | Communal art and new media
15.45-16.00 general discussion

FRIDAY NOV 17
12.15 Nathalie Aubret & Terike Haapoja | Crossing boundaries - On cultural organizations and artistic practices operating at the crossing of disciplines
13.30 Lea Turto | Verkko intiiminä tilana // (Net as an intimate place) lecture in Finnish
14.30-14.45 general discussion + ending

 

Lecturers

Giovanna Di Rosario
Giovanna di Rosario has master's degrees in European Studies and in Narratology and Media. She is currently enrolled in a PhD program at the University of Geneva. She is also an Infolipo research member - a cultural group at the university of Geneva interested in web writing and creation problems (http://www.infolipo.org) as well as a member of Cernet (Centre de recherche sur les nouveaux espaces textuels http://cernet.unige.ch/); she also collaborates with the Hermeneia group (Literary Studies and Digital Technologies). She is currently an invited visiting scholar at the University of Jyväskylä Department of Art and Culture Studies (Digital Culture). Her object of research relates to the 20th century avant-garde movements and their development into today's digital narrative and e-poetry.

Sensing E-poetry: awakening of the senses
The avant-gardes, and not only the poetic ones, have constantly tried "to create" in new ways and with new tools. From the very beginning, their poetic creations reflected on the graphical and/or sonorous aspects of the words (we can think, among others, of Mallarmé and Apollinaire, but also of nineteenth century avant-gardes, like Dadaists, Futurist, etc.). The arrival of new information technologies, however, has generated and continues to generate transformations and bring about new, unforeseeable, mutations also in the arts and literature. Nowadays, much of the digital poetry exists either in French or English, but examples from other language areas can also be found. Computers and the internet offer a new field for the creative game of writing: computers show the rhizomatic nature of writing, and the web space multiplies the possible dimensions. The aim of this talk is to paint a picture of digital poetry on the web. By considering the relations between poetry (verbal text) and images (audio-visual) I will analyze digital poems which exemplify the structures and styles of this kind of avantgarde writing.

Luennotsijat

Giovanna Di Rosario
Giovanna di Rosariolla on maisterin tutkinto eurooppatutkimuksesta, sekä narratologiasta ja mediatutkimuksesta. Hän on tällä hetkellä jatko-opiskelijana tohtoriohjelmassa Geneven yliopistossa. Hän on myös Infolipo-ryhmän jäsen, joka on Geneven yliopistossa toimiva digitaalisesta kirjoittamisesta sekä luomiseen liittyvistä ongelmista kiinnostunut kulttuuriryhmä (www.infolipo.org), sekä Cernet'n jäsen (Centre de recherche sur les nouveaux espaces textuels). Rosario tekee yhteistyötä myös Hermeneia-ryhmän (Kirjallisuudentutkimus ja digitaaliteknologiat) kanssa. Tällä hetkellä hän on kutsuttuna vierailevana tutkijana Jyväskylän yliopistossa Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella, digitaalisen kulttuurin oppiaineessa. Hänen tutkimuksensa aiheena ovat 1900-luvun avantgardeliikkeet ja jatkumo niiden ja nykypäivän digitaalisen kerronnan ja elektronisen runouden välillä.

(Elektronista runoutta aistimassa: aistien herääminen)
Avantgarderunoilijat, ja avantgadistit yleisestikin, ovat aina pyrkineet "luomaan" uusin tavoin ja välinein. Aivan alusta asti heidän runolliset luomuksensa ovat syventyneet sanojen graafisiin ja/tai soinnillisiin puoliin (esimerkkinä voisi ajatella vaikka Mallarméta ja Apollinairea, mutta myös 1800-luvun avantgardisteja kuten dadaisteja, futuristeja jne.). Uusien informaatioteknologioiden ilmestyminen on saanut ja saa jatkuvasti aikaan muutoksia; myös uusia ja arvaamattomia muuntumisia taiteessa ja kirjallisuudessa. Tällä hetkellä digitaalinen runous on enimmäkseen ranskan- tai englanninkielistä, mutta sitä harrastetaan myös muilla kielialueilla. Tietokoneet ja internet tarjoavat uuden kentän kirjoittamisen luovalle leikille: tietokoneet ilmentävät kirjoittamisen rihmastomaista luonnetta, ja internet tilana moninkertaistaa mahdollisten ulottuvuuksien määrän. Luennon tavoitteena on kuvata digitaalista verkkorunoutta. Hahmottelemalla runouden (kielellinen teksti) ja kuvan (kuva- ja äänimateriaali) välisiä suhteita tarkastelen digitaalisia runoja, jotka ilmentävät tällaisen avantgardistisen kirjoittamisen rakenteita ja tyylejä.
Luento on englanniksi.

 

Gun Holmström
I work with digital techniques, mainly with video and video installations. I am fascinated by the complexity and contradictory nature of human emotions and situations. One of the main qualities of my videos, hovering between fiction and documentary, is to leave a large part to interpretation, approaching a kind of symbolism while broaching moral issues. The essential element is the humane nature of social communication and the presence of the spiritual level in everyday life.
I have made two permanent public art commissions in Helsinki, a light mandala consisting of dual color LEDs, and an interactive outdoor sound sculpture, the Omphalomine, which can be played as an instrument. I have worked with the web for over 10 years, mainly with designing homepages. 1997 I participated in the Form Art Competition arranged by Alexei Shulgin, but after that there was a long pause in the web art field until the release of my Mindscreen project in 2006.
www.gnuh.net

On interactivity, psykokinetics and public instruments
Gun Holmström is going to talk about the background for her webproject "the Mindscreen" and about the concepts of interactivity and psychokinetics. She will also talk about her new public commission the Omphalomine, an interactive sound sculpture and public instrument, which is placed in a park in Vesala in Helsinki.

Gun Holmström
Töissäni käytän digitaalisia ilmaisukeinoja, ja enimmäkseen työskentelen tallennetun kuvan ja videoinstallaatioiden parissa. Minua kiehtovat inhimillisten tunteiden ja tilanteiden monimutkaisuus ja ristiriitaisuus. Eräs keskeinen piirre fiktion ja dokumentin välimaastoon sijoittuvissa videoissani on jättää paljon tilaa tulkinnalle, niin että työni lähestyvät jonkinlaista symbolismia ja samalla kuitenkin nostavat esiin moraalisia kysymyksiä. Olennaisia elementtejä ovat sosiaalisen kanssakäymisen inhimillisyys ja henkisyyden läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.
Olen tehnyt kaksi tilattua julkista taideteosta Helsinkiin: kaksivärisistä LED-lampuista koostuvan valomandalan, sekä interaktiivisen ulkotilassa sijaitsevan ääniveistoksen, "Omphalominen", jota voi soittaa instrumentin tavoin. Olen työskennellyt internetin parissa yli kymmenen vuotta, lähinnä suunnitellen kotisivuja. Osallistuin vuonna 1997 Alexei Shulginin järjestämään Form Art Competition -kilpailuun, jonka jälkeen verkkotaiteen tekemisessäni seurasi pitkä tauko, joka päättyi 2006, kun "Mindscreen"-projektini julkaistiin.
www.gnuh.net

(Interaktiivisuudesta, psykokinesiasta ja julkisesta soittimesta)
Gun Holmström kertoo Mindscreen-projektin taustasta ja interaktiivisuuden ja psykokinesian käsitteistä. Hän kertoo myös uudesta julkisesta tilaustyöstään, Omfalomiinista, joka on interaktiivinen ääniveistos ja julkinen soitin. Teos on pysyvästi esillä puistossa Vesalassa Helsingissä.
Luento on englanniksi.

 

Kalle Kuisma, Vadelma.org
Kalle Kuisma (b. 1973) is the chairperson of the Helsinki-based arts association Vadelma ('Raspberry'). He made his first effort to combine live music and his special interest video in 1998, when he designed and arranged the background projections for his band Pink Projector's tour. Five years later his vj activity gained a more permanent status as he began to produce video projections for the PsychotropicZone music club. He also started to work as an instructor in video editing at the youth media centre Hat Factory in Helsinki. In September 2004 he founded the Vadelma association of visual arts and live music, the concepts of which were largely influenced by Hat Factory's diverse activities. The association became very active right away and Kuisma was chosen chairperson. Apart from the activities of the association, Kuisma spends his time, among other things, by working with the vj collective Random Doctors and his band Klava.

Communal art and new media
Kuisma talks about new media and the possibilities new digital channels offer from the point of view of the Vadelma arts association that he represents.
www.vadelma.org

Kalle Kuisma, Vadelma.org
Helsinkiläisen Vadelma-yhdistyksen puheenjohtaja Kalle Kuisma s.1973 kokeili livemusiikin ja videoharrastuksensa yhdistämistä ensimmäisen kerran Pink Projector -yhtyeensä keikoilla 1998, joihin hän suunnitteli ja toteutti taustaprojisoinnit. Viisi vuotta myöhemmin Kuisma aloitti vakituisena harrastuksenaan vj-toiminnan koostaen videoprojektioita PsychotropicZone -musiikkiklubille. Hän hakeutui töihin Hattutehtaalle eli Helsingin nuorten mediakeskukseen videoeditoinnin ohjaajaksi. Syyskuussa 2004 Kuisma perusti yhdistyksen, joka nimettiin Vadelmaksi. Visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelman toimintaideat saivat paljolti vaikutteita Hattutehtaan monipuolisesta toiminnasta. Yhdistys sai heti tuulta alleen ja Kuisma valittiin puheenjohtajaksi. Yhdistystoiminnan lisäksi Kuisman aika kuluu mm. Random Doctors -vj-kollektiivin toiminnassa sekä Klava-bändissä.

(Yhteisötaide ja uusi media)
Kuisma kertoo uudesta mediasta Vadelma-yhdistyksen näkökulmasta sekä uusien digitaalisten kanavien mahdollisuuksista taideyhdistyksen näkökannalta.
www.vadelma.org
Luento on englanniksi.

 

Nathalie Aubret
Nathalie Aubret is French and has a background in Social Sciences (BA in International Relations) and Cultural Production (MA). She is currently working as a producer/coordinator for the Pixelache festival and the media art organization Katastro.fi.

Terike Haapoja
Terike Haapoja is a Finnish visual artist, who works and lives in Helsinki. She has master's degrees from the Theater Academy of Finland (Department of Performance Art and Theory) and from the Academy of Fine Arts in Helsinki. Her work consists of videos, installations, performance projects and writings, which often deal with time, memory and the borderlines between vision and thought. She has had several solo exhibitions in Finland and participated in group exhibitions in Finland and abroad. She also works in the field of contemporary theatre, where she directs her own performance projects and creates video, light, and stage designs for other productions.

Crossing Boundaries - On Cultural organizations and artistic practices operating at the crossing of disciplines
Nathalie Aubret presents Pixelache and Katastro.fi as two case examples of organizations extending across different cultural disciplines and areas, and Terike Haapoja introduces her artistic practice which crosses the boundaries between visual arts, theatre and media arts. Together they discuss the implications of not having a clearly defined position in relation to existing cultural structures (and practices).

Nathalie Aubret
Ranskalainen Nathalie Aubret on opiskellut yhteiskuntatieteitä, joista hänellä on kandidaatintutkinto kansainvälisistä suhteista, ja kulttuurituottamista, josta hänellä on maisterintutkinto. Tällä hetkellä hän työskentelee Pixelache-festivaalin sekä mediataidekollektiivi Katastro.fi:n parissa tuottajana ja koordinaattorina.

Terike Haapoja
Suomalainen Terike Haapoja on kuvataiteilija, joka elää ja työskentelee Helsingissä. Hänellä on maisterintutkinto Teatterikorkeakoulusta (esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelmasta) ja Kuvataideakatemiasta. Hän on tehnyt videoita, installaatioita, performanssiprojekteja ja kirjoituksia, jotka usein käsittelevät aikaa, muistia sekä näkemisen ja ajattelun välisiä rajoja. Hänellä on ollut useita yksityisnäyttelyitä Suomessa, ja hän on osallistunut yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Hän työskentelee myös nykyteatterin alueella, jossa hän ohjaa omia performanssiprojektejaan ja tekee video-, valo- ja lavasuunnittelua teatteriproduktioihin.

(Rajojen ylityksiä - eri kulttuurialojen välimaastossa toimivista järjestöistä ja taiteen harjoittajista)
Nathalie Aubret esittelee Pixelachen ja Katastro.fi:n esimerkkeinä järjestöistä, joiden toiminta ulottuu kulttuurin eri alueille, ja Terike Haapoja kertoo taiteen harjoittamisestaan, joka ylittää kuvataiteiden, teatterin ja mediataiteen väliset rajat. Yhdessä he keskustelevat, mitä seurauksia on sillä, ettei toimijalla ole selkeästi määriteltyä asemaa suhteessa vallitseviin kulttuurisen kentän rakenteisiin (ja käytäntöihin).
Luento on englanniksi.

 

Lea Turto
Visual artist Lea Turto (b.1957): In the 2000's I made a transition from painting to photographically manipulated image. In my work I use photoshop and flash. My works of art have been exhibited both on the web and as prints. What I find important questions are the use of the exhibition space and the encounter between the work and the spectator that takes place in that space. To me, visuality means reflection and communication; I never intend my works solely for myself. I create experiential spaces rather than traditional objects of art. Another area I work in is environmental art. To me documenting site-related or transitory art as well as its accessibility from anywhere through the web is important. While my works of art are aesthetic they also relate to a need to communicate; the things all the other people also encounter in our time, everyone choosing their priority.
environmentalart.net/me
environmentalart.net

(Net as an Intimate Place)
Lea Turto will introduce her production from her work The Annunciation to her animation The Crime.The Crime animation looks into the traumatic effects of mental violence and into a survival story, using a method of distancing it from our culture and simultaneously bringing it up close into everyday life. The imagined scene takes place on a shopping trip in an Ikea car park, with memories suddenly flooding the moment with fear. The woman, whose veiled, mouthless face is familiar from the exhibition "The Annunciation" (2002), sheds tears of blood in this work. The other voice here (in quotations) is that of Alfonso Padilla, whose survival story of torture was publicized in Helsinki Sanomat net magazine. He expands the notion of torture beyond his own imprisonment to concern all of us: "Torture is not only associated with politics, religion or ideology. When two small children meet, a power struggle flares up between them."
Lecture is in Finnish.

Lea Turto
Kuvataiteilija Lea Turto (s. 1957): Siirryin 2000-luvulla taidemaalauksen alueelta työskentelemään valokuvapohjaisesti manipuloidun kuvan kanssa. Välineitäni ovat photoshop ja flash. Teoksiani esiintyy sekä verkkoteoksina kuin printteinä. Esitystilan käyttö ja siinä katsojan ja teoksen välinen kohtaaminen ovat minulle tärkeitä kysymyksiä. Kuvallisuus on minulle ajattelua, kommunikaatiota, työni eivät koskaan ole tarkoitettu vain itselleni. Luon enemmänkin elämystiloja kuin perinteisesti esineellistä taidetta.
Toisena taidealueenani on ympäristötaide. Paikkasidonnaisen tai hetkellisen taiteen dokumentointi ja verkon kautta saavutettavuus kaikkialla on tärkeäksi kokemani asia. Vaikka työni ovat esteettisiä liittyy niihin tarve kommunikointiin; niistä samoista asioista joihin kaikki muutkin ajassamme törmäävät kukin valikoiden ensisijaisuutensa.
environmentalart.net/me
environmentalart.net

Verkko intiiminä tilana
Lea Turto esittelee tuotantoaan Marian Ilmestys -teoksesta Jäljet (The Crime) -animaatioon. Jäljet tutkii henkisen väkivallan traumaattisia jälkiä sekä selviämistarinaa, käyttäen keinona kidutuksen etäännyttämistä pois omasta kulttuuristamme sekä tuoden sen samalla tuttuun arkipäiväämme lähelle. Kuvitteellinen kohtaus tapahtuu Ikean parkkipaikalla ostosmatkalla, muistojen värittäessä arkipäiväisen kokemuksen pelolla. "Marian Ilmestys" 2002 näyttelykokonaisuudesta tuttu huntupäisen naisen suuttomat kasvot, itkevät tässä verisiä kyyneleitä. Teoksessa toisena kertojana tekstilainauksilla on Helsingin Sanomien verkkoliitteessä julkaistu Alfonso Padillan selviytymistarina kidutuksesta. Hän laajentaa ohi vankeusaikansa kidutuksen koskevan meitä kaikkia: "Kidutus ei liity ainoastaan politiikkaan, uskontoon tai ideologiaan. Kun kaksi pientä lasta tapaa, heidän välillään alkaa jo valtataistelu."
Luento on suomenkielinen.

office@liveherring.org Live Herring 2005.site