Live Herring

Nordic net art exhibition
16.-19.11.2006 Jyväskylä

 
 
 

Exhibition

Nordic Net Art exhibition will take place at the old campus, in the Opinkivi Building (Keskussairaalantie 2).

Exhibition opening hours
Thu-Sat 11-18; Sun 11-16

Live Herring Nordic net art exhibition presents Nordic net art from user interface art to web poetry and art works that are formed outside net. The exhibition works can be seen/experienced via internet not only in the exhibition but all over the world. The primary aim of the exhibition is to present Nordic net art but also to bring net art closer to the general public by making the exhibition easily accessible. We wish that in the future as many of our exhibition visitors as possible would view net art on their own computers at home.

The exhibition is open and free for all. Welcome!

Selected artists/artworks will be online from the first day of the event, November 16, 2006.

Näyttely

Pohjoismaisen verkkotaiteen näyttely on esillä Jyväskylän yliopiston kampuksella, Opinkivi -rakennuksessa (Keskussairaalantie 2).

Näyttely on auki
To-pe 11-18; su 11-16

Live Herring -näyttelyyn on koottu hyvin erilaisia pohjoismaisia verkkotaideteoksia käyttöliittymätaiteesta verkkorunoihin ja teoksiin, jotka rakentuvat verkon ulkopuolella. Teoksia voi käydä katsomassa/kokemassa internetin kautta myös muualla kuin näyttelytilassa. Näyttelyn tarkoituksena on paitsi esitellä teoksia, myös madaltaa kynnystä tutustua nettitaiteeseen. Näyttelyvierailijoille järjestetään opastusta ja neuvontaa. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni näyttelyvieraamme avaa tulevaisuudessa nettitaideteoksen myös omalta koneeltaan.

Näyttely on kaikille avoin. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Valitut taiteilijat/teokset ovat esillä Live Herring -nettisivulla tapahtuman ensimmäisestä päivästä lähtien, 16.11. 2006

 

Invited Art Works // Näyttelyn kutsuteokset

 

Live Herring Where are you? - Missä sä oot? (2005)
Katja Engblom
katjaengblom.com/Whereareyou/where.htm

What do you reply when people who call you first ask you Where are you? Do you tell them the truth? Are you aware that we leave digital marks behind us which reveil where we are. There is always the chance that somebody knows where you are when you answer a phone call. Five persons recorded their locations during a five day period, every time they received a phone call. From this was born a series of documentary snapshots which tell their own story. The mobile phone is a useful tool in more ways than one, but on the other hand it can also diminish our private space and time. This art piece is part of my Media Communications Degree in Laurea Polytechnic Vantaa.

Mitä vastaat, kun sinulle soitettaessa ensimmäinen kysymys on: Missä sä oot? Kerrotko aina totuuden? Oletko tietoinen, että puheluistasi jää digitaalisia jälkiä jotka paljastavat olinpaikkasi? Aina on mahdollisuus, että joku jossakin tietää missä olet käydessäsi puhelinkeskustelua. Viisi henkilöä tallensi viiden päivän ajan kamerapuhelimilla olinpaikkansa aina puheluun vastatessaan. Näistä kuvista syntyi dokumentaarinen kuvasarja joka kertoo omaa tarinaansa. Matkapuhelin on monella tapaa hyödyllinen väline, toisaalta se voi myös häiritä yksityistä tilaamme ja aikaamme. Tämä teos on osa Laurea Ammattikorkeakoulun medianomiopintojen lopputyötä.

 


Live Herring KoKoMi - Kollektiivinen kolmiulotteinen miellekenttä (2006)
Oona Tikkaoja
randomkingdom.com/kokomi

It is a familiar situation, that when you ponder a problem by yourself, your thoughts may become fixed and stagnant, until an outsider finds a solution by approaching the matter from an entirely different point of view. For an individual artist or designer, however, it is not always possible to contemplate their projects in a group, and here is where the virtual team comes into the picture; a collectively constructed mindspace.

This work of web art consists of mindfields sent by the users. The key words included in the fields are organized in an alphabetical index, in which you can search for words related to a question that troubles you. Through the index the user has access to mindfields, in other words ways in which other people's minds work. Thus, by browsing through the fields it is possible to find a missing point of view, which might help to solve your problem.

Tunnettua on, että jotakin ongelmaa yksin pohdittaessa ajatukset saattavat juuttua paikoilleen, kunnes joku ulkopuolinen löytää ratkaisun lähestymällä asiaa täysin toisenlaisesta näkökulmasta. Yksittäisellä taiteilijalla tai suunnittelijalla ei kuitenkaan aina ole mahdollisuutta pohtia teoksiaan ryhmässä, ja tässä kohtaa avuksi astuukin virtuaalinen tiimi, kollektiivisesti rakennettu mielleavaruus.

Tämä verkkoteos koostuu käyttäjien lähettämistä miellekentistä. Kenttien sisältämät avainsanat on järjestetty aakkoselliseen hakemistoon, josta voi etsiä itseään askarruttavaan aiheeseen liittyviä sanoja. Hakemistosta pääsee tarkastelemaan miellekenttiä eli muiden ihmisten ajatuksenjuoksua. Kenttiä selatessa on siis mahdollista löytää puuttuva näkökulma, joka auttaa oman ongelman ratkaisemisessa.

 


Live Herring Flounder Sound Installation in Inderøy, Norway 2006-2016
Øyvind Brandtsegg
flyndresang.no
Flounder sculpture by / Flounder veistos: Nils Aas

The sound installation Flounder is created by the composer, musician and programmer Øyvind Brandtsegg. This work of sound has been built over an existing sculpture by the sculptor Nils Aas, which carries the same title, and which is located at Straumen in Inderøy, Norway. The work was initiated in 2003 while Nils Aas was still alive, and he showed great interest in the initiative. He thought that the sound would add a new dimension to the sculpture and said: "I really would like to hear the Flounder sing". The sound installation Flounder makes use of a loudspeaker technique in which the sound is transferred to the metal in the sculpture. The music is influenced by parameters such as high tide and low tide, the time of year, light and temperature, and thus reflects the nature around the sculpture. Sensor data and sound signals are streamed via the Internet between Inderøy and Trondheim where the computer which calculates the sound is located.

Project partners: Kulturbyrået Mesén, Soundscape Studios, Midgard Medialab and ITEA/NTNU, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk The project has received financial support from: Inderøy Local Council, Nord-Trøndelag County Council, Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Norsk Musikkfond, NOPA, Komponistenes Vederlagsfond and Soundscape Studios.

Ääni-installaatio "Flounder" on säveltäjä, muusikko ja ohjelmoija Øyvind Brandtseggin luomus. Ääniteos on rakennettu osaksi jo olemassa olevaa, kuvanveistäjä Nils Aasin luomaa samannimistä veistosta, joka sijaitsee Straumenilla Inderøyssä Norjassa. Teos sai alkunsa 2003, jolloin Nils Aas oli vielä elossa, ja hän kiinnostui suuresti ajatuksesta. Hän ajatteli, että ääni lisäisi uuden ulottuvuuden veistokseen, ja lausui: "Tahtoisin todella kuulla Flounderin laulavan." Installaatiossa käytetään kaiutintekniikkaa, joka johtaa ääneen veistoksen metalliin. Musiikkiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. nousu- ja laskuvesi, vuodenaika, valo ja lämpötila, joten se heijastelee veistosta ympäröivää luontoa. Antureilta tuleva tieto ja äänisignaalit suoratoistetaan internetin välityksellä Inderøystä Trondheimiin, jossa ääntä tulkitseva tietokone sijaitsee.

Projektin yhteistyötahoja ovat Kulturbyrået Mesén, Soundscape Studios, Midgard Medialab ja ITEA/NTNU, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, ja sille avustuksia ovat myöntäneet Inderøyn kunnanvaltuusto, Nord-Trøndelagin lääninvaltuusto, Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Norsk Musikkfond, NOPA, Komponistenes Vederlagsfond ja Soundscape Studios.

 


Live Herring Create Your Mind Screen (2006)
Gun Holmström
createyourmindscreen.net

Does the human mind have the capacity to move or influence objective matters directly? The chance of getting a certain shape as a result of the random animations is extremely small. The Mindscreen project wants to question academic modes of enquiry through methodologies of the fantastic. The project plays with two concepts, which similarities and differences I find interesting.

PSYCHOKINETIC is defined as the purported ability of a person to interact with a machine or other object by unexplained means.

INTERACTIVITY is the ability for the user to intervene in computing processes and to see the effects of the intervention in real time. In this project the psychokinetic ability functions as an interactive factor between the user and a random animation. The resulting still image is interpreted by the viewer herself but there is no definite way to measure the level of success.

Kykeneekö ihmismieli liikuttamaan tai vaikuttamaan suoraan subjektista riippumattomiin asioihin ja esineisiin? Mahdollisuus saavuttaa tietty määrätty muoto satunnaisten animaatioiden tuloksena on häviävän pieni. "Mindscreen"-projekti pyrkii kyseenalaistamaan akateemisia tutkimuskäytäntöjä mielikuvituksellisten metodologioiden avulla. Projektin leikittelyn kohteena ovat kaksi käsitettä, joiden väliset yhtäläisyydet ja erot ovat minusta kiinnostavia.

PSYKOKINEETTINEN on määritelmältään henkilön näennäinen ja selittämätön kyky olla vuorovaikutuksessa koneen tai jonkin muun esineen kanssa.

INTERAKTIIVISUUS taas merkitsee käyttäjän kykyä puuttua ohjelmistojen prosesseihin ja havaita interventionsa vaikutukset reaaliajassa. Käsillä olevassa projektissa psykokineettinen kyky toimii interaktiivisena tekijänä käyttäjän ja satunnaisen animoinnin välillä. Syntyvä stillkuva on katsojien itsensä tulkittavissa, mutta mitään varmaa tapaa onnistumisen mittaamiseksi ei ole.

 


Live Herring konkretpoesi.se - Swedish Concrete Poetry from the Sixties (2005)
Afsnit P Denmark
konkretpoesi.se

The web exhibition konkretpoesi.se by the Danish website Afsnit P, www.afsnitp.dk, presents a group of Swedish concrete poets from the sixties: Öyvind Fahlström, Carl Fredrik Reuterswärd, Bengt Emil Johnson, Torsten Ekbom, Jarl Hammarberg, Leif Nylén and Åke Hodell.

Konkretpoesi.se is an anthology of concrete poetry that combines digital interpretations of the works with interviews, portraits, articles, and Danish translations of the poets' texts. Works, articles, and interviews are all presented in a lively and interactive form with use of text, images, sound and animation. The web exhibition activates "sleeping" forms inherent in the works of the period: The poets in the sixties dreamt of television poems and of literature that followed principles of randomization - now, we have computers and the Internet to realize these ideas. Konkretpoesi.se also includes a presentation of some of the influental young Swedish poets today.

Idea and concept: Martin Deichmann and Christian Yde Frostholm. Research, interviews, articles, and translation: Martin Deichmann. Video recording, photography, animation, web design, text editing: Christian Yde Frostholm. Consultant: Karen Wagner.

Tanskalaisen Afsnit P -sivuston (www.afsnitp.dk) verkkonäyttely "konkretpoesi.se" esittelee joukon ruotsalaisia 60-luvun konkreettisen runouden edustajia: Öyvind Fahlströmin, Carl Fredrik Reuterswärdin, Bengt Emil Johnsonin, Torsten Ekbomin, Jarl Hammarbergin, Leif Nylénin ja Åke Hodellin.

"Konkretpoesi.se" on konkreettisen runouden antologia, joka muodostuu runojen digitaalisten tulkintojen lisäksi haastatteluista, muotokuvista, artikkeleista sekä runoilijoiden tekstien käännöksistä tanskaksi. Teokset, artikkelit ja haastattelut esitellään eläväisessä ja interaktiivisessa muodossa, johon sisältyy tekstiä, kuvia, ääntä ja animaatiota. Verkkonäyttely herättelee aikakauden runoudessa piilleitä "uinuvia" piirteitä: 60-luvun runoilijat uneksivat televisiorunoista ja satunnaistamisen periaatetta noudattavasta kirjallisuudesta - nykypäivänä tietokoneet ja internet ovat muuttaneet nämä ideat todeksi. "Konkretpoesi.se" esittelee myös joitakin nykyisin vaikuttavia merkittäviä nuoria ruotsalaisia runoilijoita.

Idea ja suunnittelu: Martin Deichmann ja Christian Yde Frostholm Taustatutkimus, haastattelut, artikkelit ja käännökset: Martin Deichmann Nauhoitus, valokuvaus, animaatio, web-suunnittelu ja tekstin toimitus: Christian Yde Frostholm Neuvonantaja: Karen Wagner

 


 

Live Herring Rösten | The Voice June 2006 - June 2009
Lisa Jevbratt
128.111.69.4/~jevbratt/the_voice

In the single isolated moment, the internet might appear as a tool for private communication and consumption. But if we expand our perspective just slightly, we see that over time and space, it is a place we share with others, dispersed geographically and from the past to the future. It's a public space where we constantly leave traces through our actions, traces of our thinking and opinions, maybe not expressions of an intention but of a quest. The Voice is an attempt to collect and create an image of these separate "opinions", and potentially, emerging from this cacophony of voices, is a consensus, a collective identity, a voice.

The Voice provides an ever-changing image of what visitors to SKR's website (www.statenskonstrad.se) are interested in, and how this interest is represented in what SKR is doing and believing, and how it is represented on the web in general. The image shows in chronological order the words the visitors search for in the SKR website's internal search engine and the words they searched for in external search engines (such as Yahoo and Google), which led to SKR's site.

Yksittäisenä hetkenä internet saattaa näyttäytyä yksityisen kommunikaation ja kulutuksen välineenä, mutta jos tarkastelemme sitä vähänkin laajemmasta perspektiivistä, ajassa ja paikassa, huomaamme että se on tila, jonka jaamme muiden ihmisten kanssa ja joka on levittäytynyt sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Internet on julkinen tila, johon tekojemme kautta jatkuvasti jätämme jälkiä itsestämme, ajatuksistamme ja mielipiteistämme, jotka ovat ehkä enemmänkin ilmauksia etsinnöistämme kuin aikomuksistamme. "The Voice" on yritys kerätä talteen ja luoda kuva näistä yksittäisistä "ielipiteistä" tai äänistä, joiden kakofoniasta mahdollisesti erottuu jonkinlainen konsensus, kollektiivinen identiteetti tai yhteinen ääni.

"The Voice" luo alati muuttuvan kuvan SKR:n sivustolla (Ruotsin valtion taideneuvosto, www.statenskonstrad.se) vierailevien ihmisten kiinnostuksenkohteista, sekä siitä miten nämä kiinnostuksenkohteet näkyvät SKR:n toiminnassa ja periaatteissa ja verkossa yleisesti. Muodostuva kuva esittää aikajärjestyksessä sanat, joita vierailijat käyttävät hakusanoina sivuston hakukoneessa ja myös sanat, joilla he ovat tehneet hakuja muissa internetin hakukoneissa (kuten Google ja Yahoo), joiden kautta vierailijat ovat päätyneet SKR:n sivustolle.

 


 

Live Herring Lys/mørke (2006)
Erle Stenberg & Tale Næss
ulyd.bek.no/lysmoerke

Light-and then dark is an interactive, tryptic story for five voices; three adults and two children. Dramatic incidences revolving around these peoples´ experiences draw the individual stories away from the mondane, into one universal, common experience - about remembering something one does not want to remember.

Several pieces of text are put opposite and inside each other, forming a kind of rebus, expanding the meaning of each separate text. Visually, the starting point is a 'black box', where the darkness allows for things to pop out of nowhere and fade away, echoing and contrasting the content of the text, leaving space for silence and reflection. It is a story of horror, drama, fear and grief. The text is written by Tale Næss. Imagery is by Erle Stenberg.

Lys/mørke on interaktiivinen kolmiosainen viiden äänen kertomus, jonka muodostavat kolme aikuisen ja kaksi lapsen ääntä. Tarinan henkilöiden kokemuksia välittävät tapahtumat kuljettavat yksittäiset kertomukset pois jokapäiväisestä kohti universaalia, yhteistä kokemusta, joka koskee sellaisen muistamista, jota ei haluta muistaa. Tekstin osat asettuvat vastakkain ja sisäkkäin, jolloin ne ikään kuin muodostavat kirjainarvoituksen (/kuva-arvoituksen) ja laajentavat yksittäisten tekstien merkityksiä.

Visuaalisesti kertomus saa alkunsa 'mustasta laatikosta', jonka pimeydessä asiat voivat ilmestyä tyhjästä ja häipyä näkyvistä ja joka heijastaa tekstin sisältöä ja erkaantuu siitä, ja jättää tilaa hiljaisuudelle ja ajatuksille. Tuloksena on kauhun, draaman, pelon ja surun kertomus. Tekstin on kirjoittanut Tale Næss ja kuvaston luonut Erle Stenberg.

 


 

Live Herring 3rdperson
Jone Skjensvold
vincent-lunge.com/3rdperson

The project title reflects on the portrait as a meetingpoint of the portrayed, the observer, and the artist, and is an investigation into the field of portraiture. The presented work includes the three first instalments, although "mehrdad - the master" was first exhibited as a live-portrait and a performance (the master I and II). The portraits "synne", and "jonas, fride, sokrates, anna og terje" are animated works, originally made for screen and projection viewing. The first work consisting of msn-chat, emails and sms messages, the other made as a strange fruit-machine consisting of one hundred images and qoutes of four children and their father. "3rdperson" is an ongoing project, so please come back!

Skjensvoldin projekti on tutkimus muotokuvauksesta, ja sen nimi viittaa muotokuvaan kuvatun, katsojan sekä taiteilijan kohtauspaikkana. Esillä oleva teos sisältää kolme installaatiota, joista ensimmäinen, "mehrdad - the master", on ollut alunperin esillä elävänä muotokuvana ja performanssina ("the master I and II"). Kaksi muuta muotokuvaa, "synne" ja "jonas, fride, sokrates, anna og terje" ovat animaatioita, jotka alun perin luotiin esitettäväksi projektiona. Niistä ensimmäinen koostuu MSN-keskusteluista, sähköposti- ja tekstiviesteistä, ja jälkimmäinen, "outo hedelmäpeli", sadasta kuvasta neljästä lapsesta ja heidän isästään sekä heidän sitaateistaan. "3rdperson" on jatkuva projekti, joten kannattaa vierailla uudestaan!

 


 

Live Herring GREATEST HITS! (2003)
Sebastian Campion
campion.nu/exhibits.html

Greatest Hits! is a projection based Flash-presentation of 365 subject-lines selected from a wide variety of spam emails. The subject lines have been subjectively organized according to individual originality in backwards order from 365 to 1. Due to spam's intrusive and increasingly dubious nature it has become public enemy number 1 among internet users. In fact, spam's growing amount of deadly enemies means that it is becoming an endangered species facing a high risk of extinction; spam filters and governmental legislations makes it harder for it to survive and although it will most likely continue to mutate and adapt to its legal and technical constraints, the spam as we know it today could soon extinct and turn into a historic internet curiosity.

Greatest Hits! offers one way of collecting and studying spam's presence while suggesting that we may find some truistic and poetic qualities in our daily amounts of unwanted e-junk. By recontextualizing the spam the idea is to highlight the characteristic laconic, intimidating and sometimes playful language that has been authored and developed by anonymous spammers in order to lure naive receivers into spending money.

Greatest Hits! is updated continuously, offering a mix of classic as well as up-to-date subject-lines.

"Greatest Hits!" on flash-muotoinen esitys, joka koostuu 365:stä hyvin erilaisia aihealueita koskettelevien roskapostien otsikkorivistä. Otsikkorivien järjestys on valittu subjektiivisesti niiden omaperäisyyden perusteella, ja ne on järjestetty takaperin 365. sijasta ensimmäiseen. Roskapostin tungettelevuuden ja yltyvän arveluttavuuden vuoksi siitä on tullut internetin käyttäjien suurin vihollinen. Roskapostilla on vaarallisia vastustajia jopa jo siinä määrin, että siitä on tulossa sukupuuton partaalla oleva uhanalainen laji; roskapostisuodattimet ja sitä koskeva lainsäädäntö vaikeuttavat sen olemassaoloa, ja vaikka se luultavasti pystyykin muuntumaan ja sopeutumaan uusiin lainsäädännöllisiin ja teknisiin rajoituksiin, roskaposti sellaisena kun me sen tällä hetkellä tunnemme saattaa lakata olemasta ja jäädä historialliseksi internetkuriositeetiksi.

"Greatest Hits!" -teos näyttää yhden tavan kerätä ja tarkastella roskapostin tämänhetkistä olemusta, samalla viitaten mahdollisuuteen löytää elämän perustotuuksia ja runollisuutta meitä päivittäin kiusaavista roskapostilasteista. Asettamalla roskapostin uuteen yhteyteen teos tuo esiin roskapostille tyypillisen lakonisen, pelottelevan ja joskus leikittelevän kielen, joka on tuntemattomien tekijöiden luomus ja jonka tarkoituksena on houkutella viestien naiivit vastaanottajat tuhlaamaan rahaa.

Teosta päivitetään jatkuvasti, joten tarjolla on sekoitus klassisia ja ajankohtaisia otsikkorivejä.

 


 

Live Herring Problem Solvers
Johan Wik & Rasmus Albertsen Ottosen
nomoreproblems.org

ProbelmsolversT Dear vegetable eater/artist: There is not enough pork eaten in today's modern society. Problem. Solution: We will turn Finland into a pork farm and relocate whatever people you have here to some place like Sudan. Problem solved. We as Problemsolvers work as true geniuses with many things: inventions, PorkdietT, solutions to world problems like evil vegetable companies trying to achieve world domination. Sweden is lost, will Finland be next? (since your people are all mongoloid offspring of the Swedes: FACT!) On our webpage there is all the proof you need - if you are intelligent enough. We are two white males living in the Sahara desert and we need LEBENSRAUM - that's why your offer for promoting our theories is accepted. We will discuss details later: like the price for us actually sitting down and writing such an info letter like this. Be prepared for something like your pathetic country's income.

OngelmanratkaisijatT Hyvä kasvinsyöjä/taiteilija: Nykyajan modernissa yhteiskunnassa ei syödä tarpeeksi sikaa. Ongelma. Ratkaisu: Muutamme Suomen sikafarmiksi ja siirrämme kaikki ihmisenne täältä jonnekin Sudanin tapaiseen paikkaan. Ongelma ratkaistu. Me Ongelmanratkaisijoina työskentelemme kuten aidot nerot monien asioiden parissa: keksintöjen, SikadieetinT, ratkaisujen jotka selvittävät maailman ongelmat, kuten pahat kasviyhtiöt, jotka tavoittelevat maailmanherruutta. Ruotsi on menetetty, seuraako Suomi perässä? (teidän ihmisenne ovat nimittäin ruotsalaisten mongoloidijälkeläisiä: FAKTA!) Nettisivuillamme ovat kaikki tarvittavat todisteet - jos olette riittävän älykkäitä. Me olemme kaksi valkoista miestä, jotka asuvat Saharan autiomaassa ja me tarvitsemme LEBENSRAUMia - siksi hyväksymme tarjouksenne tukea teorioitamme. Keskustelemme yksityiskohdista myöhemmin: kuten siitä, mitä maksaa, että me istumme alas ja kirjoitamme tällaisen infokirjeen. Varautukaa summaan, joka lähentelee säälittävän maanne tuloja.

 


 

Selected via submission // Ilmoitetuista valitut näyttelyteokset

 

Live Herring Web Wide Wit
Tuulia Kasonen
webwidewit.net

Design, graphics, programming: Tuulia Kasonen
Programming, interactivity: Jari Pellinen
Sounds: Roope Laasonen

What if internet started thinking? Individualism is electricity and connections to others in its purest form. Put yourself as a part of thinking neural network, as a mover in motion. What would you want "web wide wit" to remember from yourself?

Design, graphics, programming: Tuulia Kasonen
Programming, interactivity: Jari Pellinen
Sounds: Roope Laasonen

What if internet started thinking? Individualism is electricity and connections to others in its purest form. Put yourself as a part of thinking neural network, as a mover in motion. What would you want "web wide wit" to remember from yourself?

 


 

Live Herring Surreal Scania
Anders Weberg & Robert Willim
surrealscania.se

How do different places become interesting? Can a wet and dirty road running through a barren field be appealing? What are the common denominators between a heavy industrial harbour and a nature reserve? In the project Surreal Scania we examine these questions. This project was invited and shown at this years 13th Barcelona International Festival of Advanced Music and Multimedia Art.

Kuinka erilaiset paikat muuttuvat mielenkiintoisiksi? Voiko hedelmättömän pellon läpi kulkeva märkä ja likainen tie olla kiehtova? Mitä ovat yleiset nimittäjät raskaan teollisuussataman ja luonnonsuojelualueen välillä? Surreal Scania-projektissa tutkitaan näitä kysymyksiä. Tämä projekti kutsuttiin ja se esitettiin tämän vuoden 13. Barcelonan kansainvälisellä edistyneen musiikin ja multimediataiteen festivaaleilla (13th Barcelona International Festival of Advanced Music and Multimedia Art).

 


 

Live Herring Being There - Another kind of Travelogue
Anders Weberg & Robert Willim
beingthere.se

Being There is a web-based art project by the Swedish artists Anders Weberg and Robert Willim. It is an attempt to twist the authenticity hunt of tourism and the experience economy. We offer six audiovisual excursions that disclose the nervous system that is underlying tourist experiences. Tourism is growing in many parts of the world. Curious people, with bags and cameras, are in search of various exciting experiences. Places of interest are visited and documented. An important ingredient of the tourism industry is the concept of authenticity and the lure of the unique. But the question is: What would be the most authentic experience? Attractive places are targets for more than travel agencies.

The places we have chosen are high density, they are tourist magnets and global hotspots. They are places associated with pleasure, but also with terror. With the shortfilms coupled to the different places we want to examine the tension between pleasure and fear. The films are made solely from clips out of tourist movies and similar material. The clips have been twisted into a surreal atmosphere. And the sounds accompanying the visuals is based on manipulations of one or two sounds that are often used to give stereotypical associations to the various places, e.g. demo sounds from sample libraries. The audiovisual whole expresses an evocative imaginary geography.

Download the films, save them in your media player and take them with you when you visit different places. And remember, don't leave luggage unattended.

Being There on ruotsalaisten taiteilijoiden Anders Webergin ja Robert Willimin verkkopohjainen taideprojekti. Se on yritys kietoa turismin aitouden metsästys ja elämystalous toisiinsa. Tarjoamme kuusi audiovisuaalista retkeä, jotka paljastavat turistikokemuksien alla piilevän hermojärjestelmän. Turismin määrä kasvaa suuressa osin maailmaa. Uteliaat ihmiset, laukkuineen ja kameroineen, etsivät erilaisia jännittäviä kokemuksia. Mielenkiintoisissa paikoissa vieraillaan ja ne dokumentoidaan. Tärkeä ainesosa turismiteollisuudessa on alkuperäisyyden idea ja uniikin houkuttelevuus. Mutta kysymys on: mikä olisi kaikkein aidoin kokemus? Houkuttelevat paikat ovat kohteina myös muille kuin matkatoimistoille.

Paikat, jotka olemme valinneet, ovat tiheästi asuttuja; ne ovat turistimagneetteja ja maailmanlaajuisia ydinpisteitä. Ne ovat paikkoja, jotka yhdistetään mielihyvään, mutta myös terrorismiin. Haluamme tutkia mielihyvän ja pelon välistä jännitettä eri paikkoihin yhdistettyjen lyhytfilmien avulla. Filmit sisältävät ainoastaan turistielokuvien klippejä ja vastaavaa materiaalia. Klipeistä muodostuu surrealistinen tunnelma. Ja visuaalisen teoksen seurana on äänimaailma, joka pohjautuu yhden tai kahden äänen manipulaatioon. Näitä ääniä käytetään yleensä antamaan stereotyyppinen assosiaatio monista paikoista, esimerkiksi näytekirjastojen demoäänistä. Audiovisuaalinen kokonaisuus kuvaa tunteita herättävän mielikuvitteellisen maantieteen.

Lataa filmit, talleta ne mediasoittimeesi ja ota ne mukaan, kun vierailet eri paikoissa. Ja muista, älä jätä matkatavaroita yksin.

 


 

Live Herring Onko parempi olla yksin kuin... / Is it better to be alone than...
Ahti Parviainen
ahtiparviainen.net/poem/runo.htm

Time to time we live together because it´s more safe than divorcing. We belive that the good old days will be back even if we know that we are going in different directions. Still we want to belive, still we are waiting that some miracle would happen. What we have are beautiful memories.

Give two minutes time to look at the video and another two minutes to look at it again. It´s a poem from life. And different and the same in both languages Finnish and English.

Ajoittain elämme toistemme kanssa, koska se on turvallisempaa kuin eroaminen. Uskomme, että vanhat, hyvät päivät vielä palaavat, vaikka tietäisimmekin, että olemme menossa eri suuntiin. Edelleen haluamme uskoa, edelleen odotamme ihmettä tapahtuvaksi. Meillä on kauniit muistot.

Ota kaksi minuuttia aikaa katsoaksesi videon ja toiset kaksi minuuttia katsoaksesi sen toisen kerran. Se on runo elämästä. Ja erilainen ja sama sekä suomeksi että englanniksi.

 


 

Live Herring mikroPaliskunta
Essi Aittamaa, Mari Keski-Korsu, Mika Meskanen, Eija Mäkivuoti, Taina West
mikropaliskunta.net

mikroPaliskunta is an expedition that travelled trough Finland from the northest Nuorgam to the southest Hanko with a stuffed reindeer Paavo and five artists by biodiesel car. We studied the contemporary image of Finland from different point of views. How the rapid changes in society have affected people? What is Finnish? What are the symbols of Finland and who defines them? We were wondering if a stuffed, dead reindeer symbolises Finnish culture.

Jaakko Ijäs, programming; Satu Lavinen, graphics; Jussi Niemelä, server support; Mari Keski-Korsu, Mika Meskanen and Essi Aittamaa, concept design
Biodiesel: Seppo Lampinen, Green Diesel Oy, Arjo Heinsola, University of Jyväskylä
Taxidermist: Raimo Lietsala

mikroPaliskunta on tutkimusretkikunta, joka matkusti Suomen läpi pohjoisimmasta Nuorgamista eteläisimpään Hankoon täytetyn Paavo-poron kanssa biodieseliä käyttävällä autolla. Tutkimme nykykäsitystä Suomesta erilaisista näkökulmista. Kuinka yhteiskunnan nopeat muutokset ovat vaikuttaneet ihmisiin? Mikä on suomalaista? Mitkä ovat Suomen symboleja ja kuka ne määrittelee? Pohdimme, kuvastaisiko täytetty, kuollut poro suomalaista kulttuuria.

Jaakko Ijäs, ohjelmointi; Satu Lavinen, grafiikat; Jussi Niemelä, serverituki; Mari Keski-Korsu, Mika Meskanen ja Essi Aittamaa, konseptisuunnittelu
Biodieseli: Seppo Lampinen, Green Diesel Oy, Arjo Heinsola, Jyväskylän yliopisto
Eläintentäyttäjä: Raimo Lietsala

 


 

Live Herring to spin art history
Eva Schindling
spinner.evsc.net

A framed digital canvas takes you into the traditional art museum world. Small moving agents rotate around the screen and are told to construct paintings of the old masters. A constant spinning and whirling of lines on the screen results in a rather slow buildup of recognizable paintings. But as the small painting agents are bound to their inner algorithm, they have no memory, and often continue painting over their own drawing. This leads to a constant construction and destruction of the image. The canvas shows unfinished fragmented versions of the original paintings as a result and leaves the question of the ability to transport old art pieces into the digital domain.

Kehystetty digitaalinen kangas vie sinut perinteiseen taidemuseomaailmaan. Pienet liikkuvat ainespalaset, agentit, pyörivät ympäri kuvaruutua ja niiden käsketään muodostaa vanhojen mestareiden maalauksia. Jatkuva kuvaruudun linjojen pyöritys ja kieputus tuottaa melko hitaasti tunnistettavia maalauksia. Mutta kun pienet maalausagentit ovat sidoksissa sisäiseen algoritmiinsä, niillä ei ole muistia ja usein ne jatkavat oman piirroksensa päälle maalaamista. Tämä johtaa kuvan jatkuvaan rakentumiseen ja tuhoon. Kangas näyttää tuloksena keskeneräiset versiot alkuperäismaalauksista ka jättää kysymyksen kyvystä siirtää vanhat taideteokset digitaaliselle kentälle.

 


 

..text..map..
Eva Sjuve
moomonkey.com/projects2/cgi_text.html

..text..map.. on interaktiivinen kartta, joka käyttää tekstiä/grafikkaa, dynaamisesti koostettua karttaa tutkiakseen joitakin internetin tilallisia ilmaisuja, merkkejä ja symboleja paikan ja tilan kontekstissa. ..text..map.. -teoksen ohjelmointi muodostuu käyttämällä tuottavien ja geometristen periaatteiden yhdistelmää.

..text..map.. is an interactive map using text/graphics, the dynamically constructed map explore some of the spatial expressions, signs and symbols on the internet in the context of place and space. programming for ..text..map.. is constructed using a combination of generative and geometric principles.

 


 

broken computer game
JIMPALT.ORG
jimpalt.org/game3

This is a project were I make computer games. Games without levels, win/lose thinking. Games without purpose, just narratives with the structure and navigation as a computer game. They are in some way broken. This is one of these games.

Tässä projektissa teen tietokonepelejä. Pelejä ilman kenttiä, voittaa/hävitä -ajattelua. Pelejä ilman tarkoitusta, vain rakenteellisia kertomuksia ja tietokonepeliä muistuttava navigaatio. Ne ovat jollain tavalla rikki... Tämä on yksi peleistä.

 


 

Insightful + TGR
Peter Lind
peterlind.org/remote.html

It´s been my wish for a long time, to put a collection together of my web videos. I made the first step by making a "Quicktime remote", as an interface to launch videos. You can play the two video´s described here, by pressing the "R" or "O".

TGR was made for the "Senko studio" (www.senko.dk) in December 2005 in a project where videos where simultaneously projected in the street and streamed on the web. The keywords are : camouflage and hypnosis.

Insightful has two keywords : The man and the camera.

Toiveenani on ollut jo pidemmän aikaa koota yhteen web-videoitani. Aloitin tekemällä quicktime-kaukosäätimen, jota voi käyttää videoiden avaamiseen. Kaksi tässä kuvattua videota voidaan katsoa painamalla kirjaimia R ja O.

TGR tehtiin Senko-studiolle (www.senko.dk) joulukuussa 2005 projektissa, jossa videot heijastettiin yhtä aikaa tielle ja esitettiin verkossa. Avainsanat ovat suojaväri ja hypnoosi.

Insightful -projektin avainsanat ovat: mies ja kamera.

 


 

office@liveherring.org Live Herring 2005.site